Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Jihočeské hipostezky

Informace o hipoturistice (trasy, mapy, zastavení) v Jihočeském kraji naleznete zde.

logo

Rekonstrukce areálu fary (IKS Malenice)

Jsme partnery v projektu "Rekonstrukce areálu fary" v Malenicích a její přestavby na informační a kulturní středisko.


Více informací je k dispozici zde.

 

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP Jihozápad a státního rozpočtu ČR.

Kontakt

Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP

sídlo/kontaktní adresa: 

Archiváře Teplého 102, 387 06  Malenice

telefon: 

383 390 134,
724 058 536

e-mail: 

info@krajempodsumavou.cz,        info@chanceinnature.cz

www.chanceinnature.cz
 

 logo chance

Najdete nás na facebooku

logo facebook

Partneři

logo MAS Rozkvět zahrady Jižních Čech

Poznej Pošumaví

logo mas pošumaví

Obsah

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI DSO PRACHATICKO

Sv. Jan Nepomuk Neumann

Otto Herbert Hajek

Mistr Jan Hus

Cyril Chramosta

Josef Krejsa


  S V.     J A N     N E P O M U K     N E U M A N N

(28. března 1811 Prachatice - 5. ledna 1860 Philadelphia, USA)

S městem Prachatice je spjato především dětství Jana Neumanna. Dne 28. března 1811 v domě, který tehdy nesl číslo popisné 129, se zde totiž pozdější biskup filadelfský narodil jako 3. dítě v rodině Filipa Neumanna punčocháře z Obernburgu v Německu.

Nejvíce zpráv o Janu Nepomuckém se z "prachatického období" jeho života vztahuje k jeho docházce do zdejší městské školy. Podle svědectví jeho kantorů se již od raného věku projevoval nejen jako dítě nadané a hloubavé, ale i mravně založené, když se vyhýbal "všem nezbednostem svých spolužáků."

V roce 1831 Neumann Prachatice opouští a vydává se za dalšími studiemi do velkých měst, aby /především na přání své maminky/ se připravoval na dráhu duchovního. Tak nejprve navštěvuje Piaristické gymnázium a kněžský seminář v Českých Budějovicích, poté dva roky pobývá na arcibiskupském semináři v Praze.

Více informací naleznete ZDE

 

 O T T O    H E R B E R T    H A J E K

(7. června 1927 Nové Hutě - 9 . dubna 2005)

Umělec Otto Herbert Hajek se narodil 27. června 1927 v obci Kaltenbach (Nové Hutě, okr. Prachatice). Otec - Wendelin Hajek - byl rolníkem ( 1889-1939), matka - Anna Hajek roz. Matějková (1893-1969).

V letech 1939 - 1945 byl studentem prachatického gymnázia. Po dokončení studií a maturitě v Erlangenu r. 1947, absolovoval v letech 1947-1954 studium sochařství na Státní akademii výtvarných umění ve Stuttgartu. Od roku 1957 byl členem Německého svazu umělců. Roku 1972 se stal jejím předsedou, kterým byl až do roku 1979. V roce 1978 byl Hajekovi udělen titul profesora v Bádensku - Württenbersku. Ten samý rok získává čestný doktorát katolické teologické fakulty Univerzity v Tübingenu.

Roku 1980 byla Hajekovi udělena ministerstvem kultury ČSR medaile Jana Štursy. Následovala celá řada cestovních a přednáškových cest.

Více informací naleznete ZDE

 

 M I S T R     J A N    H U S

(1369 Husinec - 6. července 1415 Kostnice)

Mistr Jan Hus se narodil v Jihočeském Husinci pravděpodobně v roce 1369. O Husově dětství se dochovalo velice málo zmínek. Některé pocházejí přímo z Husových děl a dochovaných dopisů(například že vyrůstal v chudých poměrech). Písemné záznamy které snad o Husově narození v městě Husinci existovaly, mohly být zničeny některým z požárů, které středověká města často postihovaly. Možná byly zničeny při likvidaci všeho co mohlo připomínat Mistra Jan Husa jenž byl prohlášen za kacíře.

Základní vzdělání získal malý Jan na městské škole v Prachaticích. Z té doby vznikla pověst o tom jak malého Jana doprovázela do Prachatic jeho zbožná matka a modlila se za svého synka. Cestou do Prachatic na břehu řeky Blanice se nachází tak zvaná Husova skála, pod níž se podle další pověsti Jan učil a odpočíval při cestách do školy. Skála si prý vtiskla jeho podobu. Další pověst vypráví o tom jak se zde malý Jan schoval za bouřky pod skalní výběžek, když zazněl hrom, uhodil se hlavou do skály. Na tom místě dodnes existuje hladký kulatý důlek. V nedalekém Chlístově se nachází němý svědek Husovy doby. Je jím téměř 700 let starý strom nazývaný Husova lípa, pod níž prý Mistr Jan Hus kázal.

Více informací naleznete ZDE

 

 C Y R I L     C H R A M O S T A 

(6. 3. 1908 - 3. 12. 1990)

Východiskem až neuvěřitelně bohaté a široké malířské a grafické tvorby husineckého rodáka, národního umělce Cyrila Chramosty (6.3.1908 – 3.12.1990), je rázovitá vitalita jihočeského života, barvitý kolorit a rytmus krajiny šumavského podhůří, stříbřité kouzlo rybníků a dech polí, luk, lesů a strání oživených architekturou lidových staveb, včetně zvykoslovných radostí a sváteční pohody lidových veselic.

Vystudoval reálné gymnázium, střední průmyslovou školu stavební u profesora Karla Honzíka a malířskou techniku pak soukromě u malíře Otakara Blažíčka. Tomuto však předcházelo zasvěcení do tajů výtvarného kumštu dědou Vojtěchem Chramostou, který sám kumštem nadaný, zdobil venkovské maškary, maloval obrázky na skle, ale také všechny možné nápisy pro majitele krámků v Husinci a okolí.

V sedmnácti letech odchází do Prahy, kde se setkává s malířem Josefem Krejsou, kterého zná již z Husince.

Více informací naleznete ZDE

 

 J O S E F    K R E J S A 

(14. 3. 1896 - 21. 4. 1941)

Pouze nemnoha výtvarným umělcům bývá dopřáno podmanit si rodný kraj, umocnit jeho krásu svou tvorbou či osobitostí malířského rukopisu. Josefu Krejsovi (14.3.1896 - 21.4.1941) se to podařilo v díle zasvěceném Šumavě a rodnému Husinci. Vznikalo při jeho poutích krajem s kufříkem barev, štafličkami a typickým tralaláčkem. Málokdo tehdy tušil, že potkává klasika, osobnost, člověka neodmyslitelně patřícího tomuto regionu.

V malířově tvorbě mělo veliký význam již vnitřní zrání v období dětství a mládí. Plnou podporu měl v měšťanské škole od odborného učitele Františka Míky, kdy se mu dostává vedle poznatků z oblasti perspektivy, funkcí světla a stínu v prostoru i možnosti trávit řadu hodin výuky v přírodě a malovat vodovými barvami. Po škole pokračuje u malíře dekorací Františka Kováře v Netolicích, kde maluje interiéry zámků, přičemž všechny udivuje jeho samostatnost. Přínosem pro jeho malířskou praxi je i poznání F. Alta ve Vídni, kde se naučil staromistrovskému malování, a vynucený pobyt v zajateckém táboře v Santa Maria nad Neapolí, kde se stává žákem Františka Pavla Michettiho, známého italského figuralisty. Tak vlastně po I. světové válce, již jako hotový a zkušený malíř, začíná studovat ve speciálce Maxe Pirnera na Akademii výtvarných umění v Praze.

Více informací naleznete ZDE

 

 

 

ZDROJ:

www.prachatice.cz ,www.husinec.cz

text Mistr Jan Hus: Jana Klesnerová