Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Jihočeské hipostezky

Informace o hipoturistice (trasy, mapy, zastavení) v Jihočeském kraji naleznete zde.

logo

Rekonstrukce areálu fary (IKS Malenice)

Jsme partnery v projektu "Rekonstrukce areálu fary" v Malenicích a její přestavby na informační a kulturní středisko.


Více informací je k dispozici zde.

 

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP Jihozápad a státního rozpočtu ČR.

Kontakt

Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP

sídlo/kontaktní adresa: 

Archiváře Teplého 102, 387 06  Malenice

telefon: 

383 390 134,
724 058 536

e-mail: 

info@krajempodsumavou.cz,        info@chanceinnature.cz

www.chanceinnature.cz
 

 logo chance

Najdete nás na facebooku

logo facebook

Partneři

logo MAS Rozkvět zahrady Jižních Čech

Poznej Pošumaví

logo mas pošumaví

Obsah

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI MIKROREGIONU VLACHOVO BŘEZÍ

 

Jakub Bursa

Jan Matulka

Svatý Vojtěch

František Teplý

Bohumil Havlasa

Jan Neruda

Zdeněk Podskalský

Pavel Kühn

Jiří Pleskot

Michal Tučný

Jiřina Jirásková

Zdeněk Troška


 J A K U B     B U R S A

(21. 7. 1813 Dolní Nakvasovice - 19. 8 1884 Vlachovo Březí)

Jakub Bursa se narodil 21. 7. 1813 v chalupě č.p. 17 v Dolních Nakvasovicích rodičům Janu a Anně Bursovým. Svému synovi dali jméno podle kmotra Jakuba Chalupy z Bušanovic. Malý Jakub byl pokřtěn 22. 7. v kostele zvěstování Panny Marie ve Vlachově Březí obrozeneckým knězem Vojtěchem Karešem, údajně přítelem Josefa Jungmanna a dalších českých vlastenců. Otec Jan Bursa, poddaný vlachobřezské vrchnosti, se živil hlavně jako zedník, který v létě chodíval za prací „do světa.“ Toto řemeslo také předával všem svým synům včetně Jakuba.

Jakub začal chodit do první třídy triviální školy ve Vlachově Březí pravděpodobně v roce 1819 či 1821. Do školy nechodil příliš pravidelně a ani jeho prospěch nebyl dobrý. Důvodem byla pravděpodobně vzdálenost do školy, pomoc s péčí o sourozence a domácí povinnosti spojené s obživou rodiny. Školu tedy opouštěl jen s nejnutnějšími základními znalostmi, a to ještě dost vrtkavými, což se později odrazilo v Jakubově písemném dekoru štítů. V roce 1831, když mu bylo osmnáct, byl přijat ve Vlachově Březí do malého pořádku cechu zednického, v němž se soustředili tovaryši. Podle tehdejších zvyklostí jej čekaly dva roky tovaryšského učení.

Více informací naleznete ZDE

Publikaci o J.Bursovi naleznete ZDE: Brožura Selské baroko Jakuba Bursy

 

 J A N     M A T U L K A

(7. 11 1890 Vlachovo Březí - 24. 6. 1972 New York)

Jan Matulka se narodil 7. listopadu 1890 ve Vlachově Březí, v malém, ale významném městečku v jižních Čechách. Země tehdy patřila k rakousko-uherské monarchii. V jižních Čechách bylo na počátku 20. století málo průmyslové výroby i nedostatek finančních prostředků. Důsledkem toho byla masivní emigrace obyvatel do Spojených států. Matulka vyrůstal v domě, kolem něhož kvetly stromy a odkud měl výhled na horu Libín. Na statku chovali krávy, které se pásly na okolních kopcích. Jan měl pět mladších
sester: Marii, Terezu, Cecílii, Karolínu a Barboru, z nichž velmi přilnul k Cecílii a nejmladší Barboře. Již od svých dvanácti let Matulka věděl, že chce být umělcem. V 15 letech ukončil docházku na zdejší měšťanské škole a odešel studovat do Prahy. Finanční
potíže Matulkových rodičů i spory o dědictví narůstaly.

Jan a Marie Matulkovi prodali proto v roce 1907 celý majetek a emigrovali do Spojených států. Sedmnáctiletý Jan je jako nejstarší a jediný syn s pocitem zodpovědnosti samozřejmě následoval. Poměrně brzy po příjezdu do Ameriky se Matulkovi rodiče rozešli a matka zůstala na výchovu a zaopatření svých dětí sama.

Více informací naleznete ZDE

Publikaci o J.Matulkovi naleznete ZDE: Brožura Jan Matulka

 

 S V A T Ý     V O J T Ě C H

(okolo 957–997)

Svatý Vojtěch, v zahraničí známý spíše pod biřmovacím jménem Adalbert, byl druhým pražským biskupem. Pocházel z rodu Slavníkovců.

Vystupoval proti některým jevům v tehdejší společnosti, které se neslučovaly s církevním učením, zejména proti pohanství, obchodování s otroky, kněžskému manželství a velmi rozšířenému alkoholismu. Kromě toho se zasloužil o rozvoj domácího latinského písemnictví, zároveň však respektoval staroslověnskou kulturní tradici.

Je mimo jiné pokládán za autora nejstarších českých a polských duchovních písní, např. známé písně Hospodine pomiluj ny. Jeho působení bylo komplikováno krizí českého státu, která se mimo jiné projevovala i rostoucími spory mezi Přemyslovci a Slavníkovci.

Dvakrát pro spory s knížetem opustil zemi, druhý odchod, ke kterému došlo krátce před vyvražděním Slavníkovců, se ukázal být definitivním. Zemřel mučednickou smrtí, když působil jako misionář mezi pohanskými Prusy.

Více informací naleznete ZDE

 

 F R A N T I Š E K     T E P L Ý

(5. 2. 1867 Marčovice - 11. 6. 1945 Malenice)

František Teplý byl jedním z velkých znalců kraje, historik, lidový kněz, člověk hlubokého a příjemného charakteru, zasvěceně a důvěrně milující nejen zdejší minulost a lid, ale zanechávající bohaté dílo naplněné láskou k vlasti. Narodil se v sedlácké rodině. Po Gymnáziu v Českých Budějovicích, skončil v Klatovech studia bohosloví, po kterých byl v r. 1892 vysvěcen na kněze. Působil v duchovní správě na různých místech v Jižních Čechách až do r. 1909, kdy ze zdravotních důvodů práci ukončil. Přijal místo v archivu Jindřichohradeckého zámku, který vedl svědomitě až do svého předčasného odchodu na odpočinek v roce 1923.

Tehdy se uchýlil do Malenic. Své první práce publikoval v roce 1896. Napsal velké množství národopisných studií, uveřejnil práce z oboru hospodářských a kulturních dějin, psal rodopisné statě, studie dějin Chodů a Chodska.

Více informací naleznete ZDE

  

 B O H U M I L    H A V L A S A

(1. 10. 1852 Bavorov – 25. 11. 1877 Alexandropol)
Český novinář, spisovatel a dobrodruh, účastník a oběť rusko-turecké války.

Narodil se v Bavorově, dětství a část života strávil ve Strunkovicích nad Blanicí, kde je na jeho rodinném domě umístěna pamětní deska a před domem spisovatelova busta.

Bohumil Havlasa vystudoval gymnázium v Českých Budějovicích a Jindřichově Hradci a absolvoval pražskou obchodní akademii. Živnostenské podnikání ho ale nelákalo a místo toho se stal kočovným hercem. Brzy se ovšem ukázalo, že k herectví nemá talent a v divadle se muže uplatnit jen jako nápověda. Rozhodl se proto, že bude spisovatelem. Jeho první práci, humoresku Z potulného života, otiskl Světozor roku 1873. V Lumíru vydal povídku Na nádraží. Na radu Vítězslava Hálka pak přijal místo účetního v cukrovaru blízko Prahy, aby mohl být ve styku s předními literáty. Po vydání dalšího románu, Život v umírání, ale už roku 1874 odjel na Šumavu, ktera ho inspirovala k prózám V družině dobrodruha krále a Kněz Jan.

Více informací naleznete ZDE

Publikaci o B.Havlasovi naleznete ZDE: Brožura Rod Havlasů ze Strunkovic

 

 J A N      N E R U D A

(9. 7. 1834 Praha – 22. 8. 1891 Praha)

Tento významný český básník a novinář a  člen družiny májovců je s Krajem pod Šumavou spojen především častými návštěvami městečka Vlachovo Březí. Na zdejší zámek kdysi Jan Neruda jezdil za dcerou správce zdejšího statku, Aničkou Tichou. Dodnes nám to připomíná pamětní deska umístěná na fasádě zámku. Podnikal odtud četné výlety do okolí a skládal některé své básně. V místním zámku prožíval epizody svého života, které se odrážejí v tvorbě jeho veršů, balad a romancí.

Jan Neruda pocházel z Malé Strany, z ulice Ostruhová (později byla přejmenována na Nerudovu), z domu U Dvou slunců, kde prožil celý život. Od roku 1845 studoval na malostranském gymnasiu a od r. 1850 na Akademickém gymnasiu. Po maturitě se neúspěšně pokoušel, na nátlak otce, studovat práva. Prošel několika úřednickými zaměstnáními, v nichž ale nebyl spokojen, proto zkusil, tentokrát z vlastní vůle, studovat filosofii (toto studium také nedokončil).

Více informací naleznete ZDE

 

 Z D E N Ě K     P O D S K A L S K Ý

(18.2.1923 Praha - 29.10.1993 Praha)

Zdeněk Podskalský se narodil v Praze, ale od dětství žil v Malenicích. Otec František Podskalský (1875 – 1937), byl odborným učitelem na průmyslové škole v Praze. Matka, rozená Hesounová (1883 - 1966), pracovala jako pošmistrová v Malenicích. U kolébky mu prý, jak sám říkával, stály dvě hodné a jedna zlá sudička: "Ty dvě hodné spolu asi nebyly zadobře, a tak se trumfovaly. Do obecné školy chodil v Malenicích.

V roce 1934 nastoupil do reálného gymnázia ve Strakonicích, kde maturoval v roce 1942. Po maturitě byl přijat do abiturientského elektrotechnického kursu. Od roku 1943 byl technickým úředníkem v továrně AERO v Praze. V létě 1945 byl zapsán na filosofickou fakultu, kde studoval estetiku a psychologii.

Více informací naleznete ZDE

Publikaci o Z.Podskalském naleznete ZDE: Brožura Zdeněk Podskalský

 

 P A V E L     K Ü H N

( 7.7.1938 Praha - 5.1.2003 Praha)

Nenahraditelný sbormistr a absolutní profesionál, zároveň lidsky složitá osobnost, která tvrdohlavě prosazovala své vyhraněné názory. Tak vzpomínají kolegové a přátelé na Pavla Kühna. Narodil se v Praze jako syn sbormistra a zakladatele Kühnova dětského sboru Jana Kühna a operní pěvkyně Markéty. Právě v dětském sboru vedeném svými rodiči začal svou dráhu. V Praze studoval dirigování na AMU a už během studií se začal uplatňovat v roli sbormistra.

Jako hudební režisér pak působil v rozhlase i v Supraphonu, příležitostně se objevoval na poli jazzu a populární hudby - od počátku šedesátých let spolupracoval s orchestry Václava Hybše a Václava Zahradníka. Jeho profesionální dráha je však spojena především s Kühnovým smíšeným sborem, který založil v roce 1959 a tím navázal na umělecký odkaz svého otce. Z nového tělesa záhy vytvořil špičkový sbor vynikajících interpretačních kvalit. Ty byly mnohokrát uznány hudební veřejností i odbornou kritikou nejen v České republice, ale i v řadě zemí Evropy.

Více informací naleznete ZDE

 

 J I Ř Í     P L E S K O T

(3. 5. 1922 Milostín u Rakovníka - 1. 12. 1997 Praha)

Po válečném totálním nasazení v dolech studoval od roku 1945 na filosofické fakultě University Karlovy v Praze obor estetika a dějiny umění. Láska k divadlu ho však přivedla k herectví, kterému se věnoval po celý další život. Po krátkých angažmá v divadlech v Mladé Boleslavi a v Hradci Králové působil 40 let v pražském Divadle na Vinohradech, kde vytvořil přes 120 rolí.

Jeho hereckých schopností využil hojně i film a televize, kde zejména v 60.- 80. letech vytvořil mnoho zajímavých postav, které vycházely i z jeho lidských vlastností - vždy byl za člověka laskavého, inteligentního a moudrého.

Více informací naleznete ZDE

 

 M I C H A L      T U Č N Ý

(11. 1. 1947 Praha - 10. 3 1995 Praha)

Michal Tučný se narodil 11. ledna 1947 v Praze 7. Vyučil se prodavačem a v roce 1965 odmaturoval na obchodní škole.Hudební základy získal v dětství na hodinách klavíru, hry na kytaru a ve sboru Lidové školy umění. Ve čtrnácti letech bubnoval Michal ve školním dixielandu a poté působil v různých kapelách hrajících odlišné hudební žánry (např. v bigbeatové skupině The Makers, kterou založil jeho bratr Vít Tučný). Na scéně country music se Michal poprvé objevil v roce 1967 na prvním ročníku festivalu Porta, kde vystoupil jako host skupiny Rangers s písničkou z katalogu Johnnyho Hortona "Whispering Pines," se kterou také první ročník Porty vyhrál.

Spolupráce se skupinou Rangers však trvala jen několik měsíců a na druhém ročníku Porty se Michal objevil již se svou novou skupino Rivals. Ovšem stále ještě zpíval převážně v angličtině. Zlomovým bodem pro Michalovu další kariéru bylo jeho setkání s Janem Vyčítalem a Michalův příchod do skupiny Greenhorns.

Více informací naleznete ZDE

 

 J I Ř I N A     J I R Á S K O V Á

(narozena 17. února 1931 Praha )

Narodila se 17. února 1931 v Praze do rodiny poštovního úředníka a zaníceného divadelního ochotníka. Začala se studiem na kutnohorském klášterním gymnáziu, ale na radu matky představené (která v mladé Jiřině rozpoznala herecký talent) přešla z kvinty na pražskou Státní konzervatoř, z níž přešla na DAMU (1946 – 1950). Po vystudování u profesorů Ladislava Peška, Karla Högera, Anny Iblové a Miloše Nedbala se krátce stala členkou královehradeckého Krajského oblastního divadla (1950 – 1951) a od roku 1951 je dodnes členkou pražského Divadla na Vinohradech, v kterém stanula na deset let i v postu ředitelky (30. květen 1990 – 30. červen 2000). Ještě za studií na DAMU hostovala na scéně pražského Národního divadla („Jabloňové sady“) a v 60. letech v Činoherním klubu.

Jejím manželem byl krátce herec Jiří Pleskot (1922 – 1997) a životním partnerem filmový režisér Zdeněk Podskalský (1923 – 1993), se kterým v 70. letech spolupracovala na divadelních zájezdech.

Více informací naleznete ZDE

 

 Z D E N Ě K    T R O Š K A

(narozen 18. 5. 1953 Strakonice)

Veselý režisér lidových komedií Zdeněk Troška se narodil r. 1953 v Hošticích u Volyně. Už od dětství rád poslouchal pohádkové příběhy a spolu s mladším bratrem Pavlem (1956) inscenovali vesnické amatérské divadlo. Střední školu slavný režisér vystudoval ve Francii (maturoval v Dijonu), režii na pražské FAMU absolvoval v r.1978 - uvedl se prvotinami - VÁŠEŇ a ODEJÍT ZA SVÍTÁNÍ. O rok později už jako samostatný režisér natáčí povídkový film JAK RODÍ CHLAP, nicméně až v r. 1983 boduje snímkem ze školního prostředí BOTA JMÉNEM MELICHAR.

A pak už natáčí jeden trhák za druhým, na mnohých se podílí i jako scénárista - nejpopulárnější se bezesporu stala jeho trilogie SLUNCE, SENO..., kde obsadil do menších, ale i větších rolí spoustu hoštických obyvatel (včetně své rodiny). K natáčení těchto divácky velmi úspěšných a často reprízovaných komedií se váže mnoho humorných historek a po 20ti letech od uvedení 1. dílu byl natočen i medailon SLUNCE, SENO, HELENA, kterým Z. Troška vzdal hold všem učinkujícím.

Více informací naleznete ZDE

 

  

ZDROJ:

http://cs.wikipedia.org, http://77michal77.webovastranka.cz/blog/, www.csfd.cz, http://www.fdb.cz

text Jakub Bursa: Mgr. Vendula Poláková

text Jan Matulka: Mgr. Jan Horák

text František Teplý, Zdeněk Podskalský, Pavel Kühn, Jiří Pleskot: kniha MALENICE JIHOČESKÁ VESNICE ROKU 2008 (www.obecmalenice.cz)